Uvjeti korištenja

Ovi Uvjeti pružanja usluga (u nastavku: Uvjeti) primjenjuju se na ugovore o usluzi koje sklopi društvo MIND the KIDS d.o.o., OIB: 20531463415, Slavonski Brod, Velike Gospe 22 kao pružatelj usluga (u nastavku: Pružatelj usluga ili MIND the KIDS d.o.o.) i osoba koja naruči predmetne usluge (u nastavku: Korisnik ili „Vi“) te čine sastavni dio takvog ugovora (u nastavku: Ugovor). Dodatni uvjeti pružanja usluga mogu biti naznačeni u svakom pojedinačnom ugovoru za pružanje usluge koje sklope Pružatelj usluga i Korisnik, ovisno o vrsti usluge i drugim okolnostima slučaja. U slučaju neslaganja između ovih Uvjeta i dodatnih uvjeta naznačenih u pojedinačnom ugovoru za pružanje usluge, prevladavaju takvi dodatni uvjeti. Sklapanjem Ugovora o pružanju usluga s Društvom, Korisnik prihvaća i ove Uvjete kao sastavni dio Ugovora.

Odredbe ovih Uvjeta koje se odnose na potrošače (kako je navedeni pojam definiran u nastavku ovih Uvjeta) i zakonskih i drugih propisa koje se odnose na potrošače ne primjenjuju na Korisnike koji nisu potrošači.

Definicije pojmova

 • Pružatelj usluga:
  MIND the KIDS d.o.o.,  Velike Gospe  22, 35000 Slavonski Brod,  OIB: 20531463415.
  Email: info@badabum.hr
  Mob: 095 318 9818
  IBAN HR2223600001503012161 koji se vodi kod Zagrebačka banka d.d., Zagreb
  Društvo upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku – stalna služba u Slavonskom Brodu pod brojem (MBS) 030214582
  Temeljni kapital: 3.185,35 eura (uplaćen u cijelosti).
  Članovi uprave: Ivica Perica, direktor
  badabum.hr – Internetska stranica u vlasništvu Pružatelja usluga.
 • Korisnik – svaka osoba koja je kao korisnik ugovorila pružanje usluga od Pružatelja usluga.
 • Korisnik Internet stranice “MIND the KIDS” – svaka osoba koja upotrebljava Internet stranicu badabum.hr u svrhu ostvarivanja nabave usluga oglašenih na istoj ili dobivanja informacija o pojedinoj usluzi ili Pružatelju usluga
 • Online kupnja ili web trgovina – ostvarivanje kupnje proizvoda i/ili usluga putem Internet stranica badabum.hr.
 • Usluge – sve usluge koje su istaknute na Internet stranici badabum.hr
 • Digitalni sadržaj - podaci koji se proizvode i isporučuju u digitalnom obliku.
 • Zakona o zaštiti potrošača – Zakon o zaštiti potrošača (Narodne novine broj 41/14, 110/15, 14/19, sa svim izmjenama i dopunama navedenog zakona kada iste stupe na snagu)
 • Potrošač - svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti.

Općenito o uslugama i proizvodima BaDaBum platforme

Sve usluge i proizvodi na internetskoj stranici badabum.hr intelektualno su vlasništvo tima logopeda koji je radio na razvoju web stranice. Sve igre i listići za ispis osmišljeni su od strane logopeda i kao takvi primjenjivi su u logopedskoj terapiji s djecom predškolske dobi i mogu biti nadopuna logopedskoj terapiji. Iza sadržaja, igara i vježbi stoji multidisciplinarni tim stručnjaka s dugogodišnjim praktičnim radom i kontinuiranim stručnim usavršavanjem. Online savjetovanja, logopedska dijagnostika i teleterapija koji su dio usluga badabum.hr stranice isključivo se provode od strane logopeda stručnjaka.

Sklapanje i raskid ugovora o pružanju usluga

Online kupnja može se ostvariti samo ako se Korisnik registrira na za to predviđenom mjestu na internetskoj stranici badabum.hr. Prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca Korisnik je dužan dati točne, važeće i potpune osobne podatke i kartične podatke. Ovi Uvjeti kao i uvjeti konkretne narudžbe naznačeni uz informacije o određenim uslugama predstavljaju ponudu MIND the KIDS d.o.o. za sklapanje Ugovora te Korisnik svojom registracijom za pojedinu uslugu, plaćanjem ili naručivanjem prihvaća ove Uvjete čime se smatra da je zaključen ugovor između Korisnika i Pružatelja usluge, a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima i Ugovoru.

Korisnik snosi odgovornost za točnost i potpunost unesenih podataka prilikom ugovaranja usluga.

Korisnik može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika i druge ograničeno poslovno sposobne osobe može sklopiti njihov zakonski zastupnik ili skrbnik u skladu s primjenjivim prihvaća ponudu za sklapanje Ugovora, Korisnik potvrđuje da ispunjava i prihvaća sve odredbe ovih Uvjeta.  Za postupanje suprotno ovoj odredbi Pružatelj usluge ne snosi nikakvu odgovornost.

Korisnik je dužan dati točne, potpune i važeće osobne podatke prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca. Postupanje suprotno tome, ovlašćuje Pružatelja usluga da uskrati takvom Korisniku pristup ili ostvarenje svih ili dijela usluga koje nudi Pružatelj usluge ili jednostrano raskine ugovor. Također, Korisnik je prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca dužan unijeti zaporku/ulaznu lozinku. Korisnik je osobno odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki, na mjestima gdje one kao takve postoje. Pružatelj usluga preporuča Korisniku da brine o svojoj ulaznoj lozinki za korisnički račun internetske stranice badabum.hr. Preporučamo prilikom odabira kombinacije znakova za lozinku svakako kombinirati velika i mala slova, brojeve i posebne znakove, te da svakako upotrijebite lozinku od barem osam znakova. Uobičajena praksa je povremeno promijeniti lozinku.

Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupovina odabrane usluge dostupne putem Internet stranice badabum.hr, odnosno navedene web trgovine, uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene te usluge. Stupanjem ugovora na snagu ugovora i početkom pružanja usluge, Pružatelj usluge će poslati Korisniku potvrdu o sklopljenom ugovoru na trajnom mediju.

Usluge koje je moguće kupiti oglašeni su na Internet stranici badabum.hr a uz svaku uslugu navedeni su podaci o specifikaciji usluge i povezane cijene. Cijene i opis usluga nalaze se pod “Pretplata” i „Najčešća pitanja“.

Odabir željene usluge vrši se klikom na polja “Odaberi” ispod usluge ili klikom na link u e-mailu koji generira i dostavi internetska stranica badabum.hr. Tijekom procesa kupnje potrebno je obaviti registraciju, odabrati model pretplate za uslugu i unijeti tražene Korisnikove podatke te potom kartične podatke. Ukoliko Korisnik želi nastaviti s ugovaranjem usluge, nakon unosa traženih podataka (Korisnika i kreditne kartice) potvrđuje i finalizira proces kupnje klikom na gumb „Potvrdi“. Navedenom radnjom Korisnik je kupio predmetnu uslugu a koja će mu biti naplaćena odmah kada se radi o uslugama mjesečne pretplate ili u trenutku unosa i potvrde podataka (Korisnika i kreditne kartice). Ugovor se počinje izvršavati danom njegovog sklapanja. Korisnik će zaprimiti račun u trenutku provođenja naplate usluge.

Usluge koje se ugovaraju putem pretplate automatski se produljuju nakon isteka roka na koje su ugovorene, a produljuju se po istom modelu za daljnje razdoblje za koje su izvorno ugovorene, te se na taj način produljuju sve dok ih Korisnik ili Pružatelj usluga ne otkažu. Usluge koje se ugovaraju putem pretplate Korisnik može otkazati u svakom trenutku unutar svojeg korisničkog profila. Ako Korisnik otkaže tekuće usluge koje se ugovaraju putem pretplate prije isteka vremena na koje su ugovorene, Korisnik će moći nastaviti koristiti usluge sve do datuma do kada ona vrijedi, ali automatsko produljenje bit će onemogućeno.

Usluge koje Vam pruža badabum.hr internetska prodavaonica ne uključuje troškove koje snosite koristeći računalnu opremu i usluge za pristup navedenim stranicama. MIND the KIDS d.o.o. nije odgovoran za troškove telefona, Internet prometa ili bilo koje druge troškove do kojih može doći ugovaranjem ili korištenjem usluga, te ukoliko takvi postoje, snosi ih Korisnik.

Predmet ugovora je isporuka digitalnog sadržaja koji nije isporučen na tjelesnom mediju. Prihvatom narudžbe, plaćanjem cijene ili sklapanjem ugovora na drugi način Korisnik daje izričiti pristanak da Pružatelj usluge odmah nakon sklapanja ugovora započne s pružanjem usluge i ispunjenjem ugovora. Korisnik prima na znanje da će time Korisnik izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora sukladno odsjeku IV. Zakona o zaštiti potrošača.

Sklapanjem Ugovora te prihvaćanjem ovih Uvjeta koji su sastavni dio Ugovora, Korisnik potvrđuje da je dao naprijed navedenu suglasnost koja se odnosi na početak ispunjenja ugovora i gubitak prava na jednostrani raskid ugovora te mu se ista neće posebno dostavljati na trajnom mediju.

Korisnik međutim ima pravo raskinuti ugovor pod sljedećim uvjetima:

Jednostrani raskid ugovora Korisnik može provesti pod profilom i linkom „Moje pretplate“ odabirom opcije „Otkaži sve pretplate“. U bilo kojem trenutku možete otkazati svoju pretplatu na internetskoj stranici badabum.hr na način da ste ulogirani u svoj profil te klikom na “Moje pretplate” izaberete opciju “Otkaži sve pretplate”.  Korisnik će i dalje imati pristup uslugama internetske stranice badabum.hr do kraja razdoblja naplate. Nije dostupan povrat plaćanja i Pružatelj usluge ne odobrava povrate novca ni odobrenja za bilo koje djelomično razdoblje članstva ni za neupotrijebljen sadržaj dostupan na badabum.hr internetskoj stranici. Ako Korisnik otkaže svoju pretplatu, njegov će se račun automatski zatvoriti na kraju trenutačnog razdoblja naplate i bit će mu onemogućen pristup uslugama koji su podložni korištenju uz naplatu. Korisnik može vidjeti informaciju kad će se njegov račun zatvoriti, klikom na  „Moji računi” na stranici profila.

Za usluge koje se ne ugovaraju putem pretplate pretplatu (npr. online savjetovanje) Pružatelj usluge će angažirati potrebne resurse radi pripreme savjetovanja čime će započeti s pružanjem usluge. Pružatelj usluge ipak omogućuje raskid i ovog ugovora najkasnije 120 minuta prije termina pružanja plaćene usluge te je u tome slučaju moguće dogovoriti novi termin. Ukoliko Korisnik ne otkaže Ugovor najkasnije 120 minuta prije pružanja predmetne usluge, odnosno ukoliko ne kontaktira Pružatelja usluge i ne zatraži pomicanje termina, predmetna usluga će se smatrati izvršenom nakon proteka termina kada je ista bila ugovorena te će se u cijelosti naplatiti korisniku.

Uvjeti upotrebe usluge

Korisnik može pristupati usluzi samo u okviru stečenih ovlaštenja. Korisnik je odgovoran za svako korištenje usluge nastalo korištenjem svojih pristupnih podataka i lozinke, bez obzira da li je isti stvarno koristio uslugu ili ne. Korisnik je osobno odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki, na mjestima gdje one kao takve postoje. Unaprijed plaćene usluge moraju se koristiti unutar odgovarajućeg razdoblja. Pružatelj usluge ne daje odobrenja niti povrat sredstava za unaprijed plaćene, jednokratne naknade ili druge naknade koje su već dospjele ili su plaćene, a usluge nisu korištene od strane Korisnika.

Usluge se ne smiju koristiti za nezakoniti, opsceni, uvredljivi ili prijevarni sadržaj ili radnje, poput zagovaranja ili nanošenja štete, ometanja ili kršenja integriteta ili sigurnosti mreže ili sustava, izbjegavanje filtera sadržaja, slanja neželjenih, uvredljivih ili obmanjujućih poruka, virusa ili štetnog koda ili kršenja prava treće strane. Korisnik ne smije  provoditi obrnuti inženjering na bilo kojem dijelu usluga, dodijeliti ili preprodati izravni pristup usluga trećoj osobi ili uključiti usluge u svoje usluge koje bi onda naplatno ili besplatno pružao trećim osobama.

Pružatelj usluga daje pravo Korisniku koristiti sve usluge na Internet stranici badabum.hr samo za osobne potrebe, u nekomercijalne svrhe.

Iako Pružatelj usluga ulaže izraziti napor kako bi sve objavljene informacije o proizvodu ili usluzi bile točne, moguće je da informacije o određenom proizvodu ili usluzi nisu ažurirane ili točne, a u tom slučaju će Pružatelj usluge obavijestiti Korisnika koji je podnio narudžbu nakon čega Korisnik ima pravo ostati kod svoje narudžbe ili je izmijeniti. Fotografije uz proizvode samo su ilustrativne prirode.

Pružatelj usluga zadržava pravo na objavljivanje sadržaja na engleskom jeziku u slučajevima kada:

a) se radi o nazivu proizvoda, dijelova istih ili funkcija na engleskom jeziku

b) se radi o izrazima na engleskom jeziku koji su općeprihvaćeni u hrvatskom jeziku odnosno da se radi o zajedničkoj terminologiji

c) postoji rizik da se značajne informacije ne mogu dovoljno precizno prevesti na hrvatski jezik, a da se ne izgubi njihovo značenje i smisao

MIND the KIDS  d.o.o. sve materijale, fotografije i tekst postavlja na Internet stranicu u dobroj namjeri kako bi Korisniku olakšao odabir prilikom ugovaranja usluga. Pružatelj usluga ne jamči da fotografije usluge u potpunosti odgovaraju izgledu samog proizvoda i/ili usluge. Za moguće nenamjerne greške kod opisa usluge Pružatelj usluga ne odgovara. Mogući su različiti opisi stvarne usluge i fotografije opisane usluge na ovim stranicama, ukoliko vanjski dobavljač ili treća strana izmijeni neku od karakteristika ili sadržaj usluge. Svi opisi se redovito i detaljno provjeravaju.

Usluge mogu zahtijevati korištenje softvera za omogućavanje kojeg Korisnik preuzima na svoje sustave kako bi omogućio korištenje Usluge. Korisnik može koristiti softver za omogućavanje samo vezano uz upotrebu Usluge i u skladu s uvjetima licenciranja. Ukoliko ga Korisnik omogući, softver za omogućavanje se pruža takav kakav je, bez jamstava bilo koje vrste.

Korisnik je obvezan osigurati te snosi troškove hardvera, softvera i povezivanja za pristupanje i korištenje Usluge, uključujući bilo kakve potrebne URL adrese i pridružene certifikate koji su specifični za Korisnika.

Zaštita podataka

Pravila o zaštiti privatnosti društva MIND the KIDS d.o.o., dostupna ovdje - Politika privatnosti (badabum.hr)  primjenjuju se ako i u mjeri u kojoj Pružatelj usluge obrađuje Korisnikove osobne podatke prilikom pružanja usluga.

Jamstva

Pružatelj usluge ne daje jamstvo za uslugu, osim ako nije izričito navedeno drugačije kod ugovaranja pojedinačne usluge. Ukoliko se i daje jamstvo, ono prestaje kad završi pružanje usluge. Pružatelj usluge ne odgovara za materijalne i pravne nedostatke isporučenih usluga i proizvoda, osim ako nije izričito navedeno drugačije kod ugovaranja pojedinačne usluge. 

Pružatelj usluge ne jamči neprekidan rad svojih usluga ili rad bez pogrešaka niti da će Pružatelj usluge ispraviti sve greške ili spriječiti prekide rada koje uzrokuje treća strana ili spriječiti neovlašteni pristup treće strane usluzi. Korisnik se slaže i prihvaća da pristup Internetskim stranicama ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen, bilo zbog redovnih okolnosti (primjerice redovno održavanje, nadogradnja Internet stranice i slično) ili zbog izvanrednih okolnosti (primjerice napadi treće strane).

Način komunikacije

Slat ćemo vam informacije povezane s vašim računom (npr. autorizacije plaćanja, račune, promjene u lozinkama ili Načinu plaćanja, poruke potvrde, obavijesti) samo u elektroničkom obliku na adresu e-pošte koju ste nam dostavili tijekom registracije.

Način plaćanja

Plaćanje na internetskoj stranici badabum.hr vrši se u eurima. Cijene su maloprodajne, izražene u eurima i u njima će biti sadržan pripadajući PDV (u slučaju da je isti primjenjiv). Cijena svake usluge određena je za svaku uslugu pojedinačno. Proces upisivanja cijene na stranicu visoko je kontrolirani proces, no unos cijena zahtjeva ljudski faktor te podrazumijeva mogućnost nastanka greške. Sve navedene cijene vrijede za kupovinu online, neovisno o eventualnoj cijeni za uslugu u trgovini.

Naknada za članstvo za usluge internetske stranice badabum.hr naplatit će se putem vašeg načina plaćanja na datum plaćanja koji je naveden na stranici „Moji računi” u vašem korisničkom profilu. Trajanje razdoblja naplate ovisit će o vrsti pretplate koju ste odabrali pri registraciji za uslugu. Datum plaćanja u nekim se slučajevima može promijeniti, na primjer, ako naplata putem Korisnikovog načina plaćanja nije uspjela, ako je Korisnik promijenio paket pretplate ili ako je plaćeno članstvo započelo na dan kojega nema u određenom mjesecu. Posjetite internetsku stranicu badabum.hr i registrirajte se na svoj profil i kliknite na „Moji računi” za pregled sljedećeg datuma plaćanja.

U slučaju da je Korisnikov način plaćanja odbijen ili nam više nije dostupan za naplatu Korisnikove naknade za pretplatu ili cijene usluge, Korisnik i dalje snosi odgovornost za sve nepodmirene iznose. Ako plaćanje nije uspješno izvršeno zbog isteka, nedovoljno sredstava ili bilo kojeg drugog razloga, a Korisnik ne otkažete svoju pretplatu, Pružatelj usluge je ovlašten jednostrano blokirati Korisnikov pristup usluzi dok uspješno ne izvrši naplatu putem valjanog načina plaćanja. U slučaju određenih načina plaćanja izdavatelj i treće strane, pružatelji usluga plaćanja (poput primjerice Korisnikove banke, kartičarskih kuća i slično), Korisniku mogu naplatiti određene naknade, poput naknada za inozemne transakcije ili druge naknade povezane s obradom Korisnikovog načina plaćanja. Primjenjivi porezi, naknade i pristojbe mogu varirati ovisno o načinu plaćanja koji Korisnik upotrebljava. Pojedinosti provjerite sa svojim davateljem usluga Načina plaćanja. Korisnik je odgovoran za plaćanje poreza, naknada i pristojbi koje proizađu iz Korisnikove upotrebe usluga.

S vremena na vrijeme internetska stranica badabum.hr može promijeniti svoje pakete pretplate i cijenu usluge; međutim, svaka promjena u cijeni ili promjena paketa pretplate Korisnika počet će se primjenjivati ne ranije od 30 dana nakon što Vas obavijestimo o takvoj promjeni. Također, Pružatelj usluge je ovlašten bez prethodne obavijesti u svakom trenutku odrediti popust, dnevne ili tjedne akcije, akcije za pojedinu uslugu, grupu proizvoda i/ili usluga i/ili za sve proizvode i/ili usluge. Navedene pogodnosti mogu biti isključive za web kupovinu što će Korisniku biti naznačeno prije same kupovine.

Akcije i popusti se međusobno isključuju i ne mogu se zbrajati osim ako izričito nije navedeno suprotno.

Neovisno od prethodne točke ovih Uvjeta, svi naručeni proizvodi i/ili usluge biti će isporučeni po cijenama koje su vrijedile pri izradi ponude, ukoliko rok trajanja ponude nije istekao u trenutku plaćanja iste.

Pružatelj usluge svoje načine plaćanja može ažurirati odlaskom na svoj profil i odabrati “Načini plaćanja”. Pružatelj usluge može načine plaćanja Korisnika ažurirati i s pomoću podataka koje dostave davatelji usluga plaćanja. Nakon svakog ažuriranja Korisnik ovlašćuje internetsku stranicu badabum.hr da nastavi izvršavati naplate putem primjenjivih Načina plaćanja.

Naručene proizvode možete platiti na sljedeće načine: Karticama Maestro, MasterCard, Visa, Diners i Discovery, osim ako Pružatelj usluge u pojedinom slučaju ne odredi drugačije.

Raskid ugovora

I jedna i druga strana mogu raskinuti Ugovor uz prethodnu obavijest drugoj strani ako je druga strana prekršila koju od bitnih obveza iz Ugovora pod uvjetom da se onu stranu koja se ne pridržava ugovora obavijesti i ostavi joj se razuman rok za ispunjenje obveza.

Unaprijed plaćene usluge moraju se koristiti unutar odgovarajućeg razdoblja, a prije isteka ugovora. Pružatelj usluge ne daje odobrenja niti povrat sredstava za unaprijed plaćene, jednokratne naknade ili druge naknade koje su već dospjele ili su plaćene, a usluge nisu korištene od strane Korisnika.

Mjerodavni zakoni i zemljopisni opseg

Na ugovor između Korisnika i Pružatelja usluge se primjenjuje pravo Republike Hrvatske, uz isključenje pravila o rješavanju sukoba zakona. Prava i obveze svake strane vrijede samo u Republici Hrvatskoj. Ako se za neku odredbu Ugovora ustanovi da nije valjana ili je neprovediva, ostale odredbe Ugovora ostaju potpuno primjenjive i na snazi. Ništa u Ugovoru ne utječe na bilo koja zakonska prava potrošača koja ne mogu biti predmetom ugovornog odricanja ili ograničavanja. Konvencija Ujedinjenih naroda o ugovorima za međunarodnu prodaju robe ne primjenjuje se na transakcije izvršene temeljem Ugovora. U slučaju spora iz Ugovora nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu, Republika Hrvatska.

Opće odredbe

Pružatelj usluge je ugovorna strana neovisna o Korisniku, nije Korisnikov opunomoćenik, partner te ne preuzima obvezu izvršenja bilo kojih Korisnikovih obveza te ne preuzima odgovornost za Korisnikovo korištenja usluga niti njegove aktivnosti. Bilo koje eventualne upute, smjernice ili predloženi način upotrebe usluga dobivene od Pružatelja usluge ne smatraju se medicinskim, pravnim, računovodstvenim ili drugim stručnim savjetom. Korisnik je odgovoran za svoje korištenje usluga dobivenih od Pružatelja usluge.

Korisnik ne može prenijeti Ugovor na drugu osobu (osobe), u cijelosti niti djelomično, bez prethodne pisane suglasnosti Pružatelja usluge. Ugovorom se ne dodjeljuju prava trećim osobama.

Ugovorne strane nisu odgovorne za neispunjavanje nenovčanih obveza ako su uzrok tome događaji koji su izvan njihove kontrole. Svaka strana će omogućiti drugoj strani razumnu priliku za ispunjavanje obveza prije nego utvrdi da druga strana nije udovoljila svojim obvezama.

U slučaju da Korisnik ima pravo potraživati naknadu štete od Pružatelja usluge, ukupna odgovornost Pružatelja usluge za sva potraživanja koja proizlaze iz Ugovora ograničena je na iznos stvarne štete koju pretrpi Korisnik, ali u svakom slučaju neće prijeći iznos plaćen za uslugu koja je predmet potraživanja, bez obzira na osnovu na kojoj se potraživanje za naknadu štete temelji. Pružatelj usluge neće biti odgovoran za neizravnu štetu, izgubljenu korist, izgubljene prihode ili očekivane uštede. Ovome ograničenju ne podliježe odgovornost za štetu koja se ne može ograničiti sukladno odredbama prava Republike Hrvatske. Pružatelj usluge nije odgovoran za potraživanja koja se temelje, u cijelosti ili djelomično, na bilo kakvim kršenjima propisa ili pravima treće strane uzrokovanim Korisnikovim sadržajem, ili upotrebom nevažećih verzija ili izdanja Usluga, ako su se zahtjevi zbog povrede autorskih prava mogli spriječiti upotrebom tekuće, važeće verzije ili izdanja.

Pohvale, prigovori i pritužbe

U skladu s člankom 10. Zakona o zaštiti potrošača u slučaju da ste iz bilo kojeg razloga nezadovoljni postupanjem društva MIND the KIDS d.o.o. ili uslugama koje Vam pružamo, možete uputiti pisani prigovor ili pritužbu Pružatelju usluga:

 • Pružatelj usluge omogućuje Korisnicima podnošenje pisanog prigovora i pritužbe putem pošte na adresu: MIND the KIDS d.o.o., Velike Gospe 22, 35000 Slavonski Brod, Hrvatska ili MIND the KIDS d.o.o., Zagrebačka cesta 126, 10000 Zagreb, Hrvatska, putem telefona 095 318 9818 ili putem e-maila info@badabum.hr. Dovoljno je da podnesete pritužbu samo na jedan od ovih načina i Pružatelj usluge će po istoj postupiti
 • Radi što bržeg utvrđivanja konkretne narudžbe na koju imate prigovor ili pritužbu, u prigovoru odnosno pritužbi predlažemo da navedete broj narudžbe, broj računa ili svoje ime i prezime.
 • Pružatelj usluge će vam potvrditi primitak prigovora pisanim putem bez odgađanja, a odgovor će Vam stići u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimljenog prigovora odnosno pritužbe.

Kontakti

 • Pored naprijed navedenog, za sve informacije, pohvale, primjedbe, reklamacije kao i svake druge obavijesti Korisnici se mogu obratiti Pružatelju usluga na adresu: MIND the KIDS d.o.o., Velike Gospe 22, 35000 Slavonski Brod, Hrvatska ili MIND the KIDS d.o.o., Zagrebačka cesta 126, 10000 Zagreb, Hrvatska.
 • Telefon: 095 318 9818
 • E-mail: info@badabum.hr

Platforma za online rješavanje sporova

Posebnom regulativom Europske unije, od 15.02.2016, diljem cijele EU sporove vezane uz online kupnje bit će moguće riješiti putem ODR platforme. Platforma za rješavanje sporova dostupna je na internetskoj stranici  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

To znači da ako naiđete na problem tijekom online kupnje unutar EU odnosno sporovi koji se odnose na internetsko naručivanje najprije pokušate riješiti bez uključivanja sudova.

Ovaj link potrošači mogu koristiti za prekogranične potrošačke sporove. Za potrošačke sporove u odnosu na trgovce iz Republike Hrvatske ta mogućnost ne postoji dok procedura ne bude podržana potrebnom zakonskom regulativom od strane ovlaštenih tijela RH.

Promjena ovih Uvjeta i asortimana ponuđenih usluga

Pružatelj usluge zadržava pravo izmijeniti ove Uvjete u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave. Takva promjena stupa na snagu danom objave na Internet stranici „badabum.hr“ osim ukoliko u samim uvjetima nije naznačeno drugačije. Promjene nisu retroaktivne; one se primjenjuju od datuma stupanja na snagu i to samo na nove narudžbe, tekuće usluge koje su ugovorene na neodređeno vrijeme i obnavljanja usluga. Korisnik prihvaća promjene dostavljanjem nove narudžbe ili nastavkom upotrebe nakon datuma stupanja promjene na snagu ili omogućavanjem obnavljanja ugovora nakon objave izmjenjenih uvjeta na Internet stranici badabum.hr.

Pružatelj usluge zadržava pravo u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave, ako to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti asortiman ponuđenih usluga ili sadržaja internetske stranice badabum.hr.

Primjena i stupanje na snagu

Uvjeti pružanja usluga društva MIND the KIDS d.o.o. su objavljeni na Internet stranici „badabum.hr“ i primjenjuju se od 1. siječnja 2023. godine.

 

MIND the KIDS d.o.o.

Ivica Perica, direktor

Izrada BaDaBum platforme sufinancirana je sredstvima Europske unije iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova. Sadržaj platforme isključiva je odgovornost Mind the Kids d.o.o.

Fiksni tečaj konverzije: 1 € = 7,53450 kn